Home
Workshops
Publicaties
Behandelde zaken
Over SMI
Contact

In het kader van optimale marktwerking speelt SMI op vier resultaatgebieden een rol:

1. Het nastreven van eenvoudige en doelmatige procedures:
Op die manier kan extra werk voor de opdrachtgever en/of de inschrijver voorkomen of beperkt worden en dat leidt weer tot kostenbesparingen.

Praktische voorbeelden
Hoeveelheidstaten:
SMI pleit voor het verstrekken van hoeveelheidstaten. Aannemers maken op basis van de (reeds beschikbare) directiebegroting hun inschrijvingsbegroting. Voordelen hiervan zijn tijd- en kostenbesparing, transparantie in de prijsvorming en eenduidige aanbiedingen. Hierdoor kan tot maar liefst 70% op de calculatiekosten bespaard worden.

Verstrekking bestek en/of leidraad:
Opdrachtgevers vragen vaker een kostenvergoeding voor het verstrekken van het bestek en/of de selectieleidraad. De reglementen bevatten hierover echter duidelijke voorschriften. SMI is van mening dat de selectieleidraad een verlengstuk is van de openbare aankondiging en dus kosteloos verstrekt moet worden.

2. Het nastreven van transparantie:
SMI ziet erop toe dat de selectie-eisen en gunningscriteria op openheid en duidelijkheid bewaakt worden voorafgaand aan en gedurende de aanbestedingsprocedures.

Praktisch voorbeeld
Voorlezen inschrijfsommen:
SMI vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat bij een aanbesteding de inschrijfsommen worden voorgelezen. Hetzelfde geldt voor aanbestedingen waar gegund wordt op EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Daarbij moet tevens vooraf duidelijk zijn wat de selectiecriteria zijn en hoe zwaar die meewegen.

3. Toezien op één heldere regeling:
SMI staat voor toepassing van één heldere regeling. Tevens pleit SMI voor een op de praktijk afgestemde regeling dat bindend is voor centrale én decentrale overheden. Afstemming op de praktijk is onontbeerlijk voor een nieuwe zakelijkheid. Zolang zo’n praktische en heldere regeling nog niet wettelijk geregeld is, adviseert SMI aanbesteders een regeling vrijwillig van toepassing te verklaren.

4. Keuze van de juiste aanbestedingsvorm:
Elk aan te besteden project is anders en daarom is het belangrijk dat de juiste procedure wordt geselecteerd. SMI heeft hiervoor een leidraad ontwikkeld.

Leidraad keuze van de juiste aanbestedingsvorm

  Omvang  
Type klein groot
eenvoudig • onderhandse aanbesteding
• goed uitgewerkt bestek 1
• selectie
• aanbesteding in percelen 
complex  • selectie
• samenwerkingsovereenkomst
• één aanbesteding vanuit belangrijkste technische discipline 


• selectie
• aanbesteding in percelen
• samenwerkingsovereenkomst
• alternatieve contractvormen 2)  


1) daar waar mogelijk hoeveelheidstaten opnemen
2) bijvoorbeeld Design, Built & Construct


©2006 SMI | Disclaimer | info@smiweb.nl | Bredewater 20 Zoetermeer | T 079 - 323 77 62 | F 079 - 323 85 50 | KvK 27180924